13.06.2019
Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud.


Drodzy w Sercu Jezusa, bracia i siostry!

W jednej z pieśni kościelnych śpiewamy:

Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud.

Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.

Przyjdźcie z ulic i opłotków, bowiem mija czas.

Przyjdźcie, chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was.

Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy chleb,

pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie mieć.

Zakosztujcie i poznajcie tej Wieczerzy smak,

z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask.

Te piękne słowa zachęcają nas, abyśmy na nowo zanurzyli się w atmosferę Wieczernika.

Zachęca nas do tego obchodzone 20 – lecie sobotnich Wieczerników Królowej Pokoju w Oborach (od 22 maja 1999 r.).

Już w sobotę 25 maja 2019 r. pielgrzymi zgromadzeni w Oborskim Sanktuarium wielbili Boga dziękczynnym "Magnificat" z okazji 20 - lecia sobotnich Wieczerników Królowej Pokoju. W sposób uroczysty nasze radosne dziękczynienie pragniemy wyrazić wspólnie na XX Ogólnopolskim Wieczerniku Królowej Pokoju w sobotę 13 lipca 2019 r. Nasze tradycyjne spotkanie w Ogrodzie Matki Bożej - na placu przed Sanktuarium rozpocznie się o godz. 10.00, a zakończy o godz. 19.00. Uroczysta Msza święta dziękczynna ku czci Matki Bożej z Góry Karmel zostanie odprawiona o godz. 12.00. Do wspólnego świętowania zapraszamy serdecznie całą Rodzinę Karmelitańską, wszystkich naszych Drogich Parafian i Pielgrzymów oraz Przyjaciół Oborskiego Sanktuarium.

Nasz wielki Rodak św. Jan Paweł II w liście do kapłanów na Wielki Czwartek pisanym w Jubileuszowym Roku 2000 z Wieczernika w Jerozolimie przypomina: „To tutaj Chrystus ofiarował nam bezcenny dar Eucharystii. Tutaj także narodziło się nasze kapłaństwo”. I nieco dalej zachęca: „Pomóżmy także naszym wspólnotom odkryć ten skarb…”.

Ojciec święty rozpoczynając Mszę świętą w Jerozolimskim Wieczerniku powiedział:

„Gorąco pragnąłem nawiedzić jako pielgrzym to święte miejsce, aby sprawować tu Eucharystię. Tutaj, gdzie Pan Jezus tej nocy, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, ustanowił kapłaństwo służebne i pozostawił nam w swoim Ciele i Krwi pamiątkę swej chwalebnej śmierci.

Tutaj podczas wieczerzy, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował, a przez umywanie nóg pozostawił nam wzór służby i miłości. W tym świętym miejscu ogłosił nowe przykazanie miłości i obiecał darować nam Ducha Świętego.

Zmartwychwstały przekroczył próg tej świętej izby w dniu Paschy i ukazał się swoim uczniom, zwiastując pokój i radość. To jest «sala na górze», gdzie Maryja, Matka Jezusa, uczniowie i kobiety trwali jednomyślnie na modlitwie, oczekując daru z wysoka. To jest miejsce wylania Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy.

Oto dlaczego pragnąłem powrócić jako Następca Piotra do źródeł Kościoła, do miejsca Ostatniej Wieczerzy i pierwszej Eucharystii, gdzie zmartwychwstały Chrystus stanął pośród apostołów i udzielił im Ducha Świętego”.

Drodzy bracia i siostry!

Jak czytamy na kartach Ewangelii to właśnie w Wieczerniku Zmartwychwstały Chrystus tchnął na apostołów i rzekł: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane”.

Bł. Ks. Michał Sopoćko, spowiednik siostry Faustyny i wielki apostoł Miłosierdzia Bożego uczy: „Władzę odpuszczania grzechów przekazuje Zbawiciel apostołom i ich następcom, biskupom i kapłanom, aby grzesznicy po wszystkie czasy mieli szczęście powiedzieć: "Bóg mi przebaczył".

Przebaczenie Boga jest tym, czego potrzebujemy wszyscy i jest ono najwspanialszym znakiem Jego miłosierdzia” – mówi papież Franciszek.

Drodzy bracia i siostry! Przy każdym prawie ukazaniu się po Zmartwychwstaniu Pan Jezus pozdrawia Apostołów słowami: "Pokój wam!" Podobnie było w Wieczerniku, gdzie przekazał im władze odpuszczania grzechów.

„Pokój, jaki Sakrament Pokuty wprowadza do duszy przez pogodzenie jej z Bogiem i z sumieniem własnym, jest koniecznym warunkiem pokoju z bliźnim – podkreśla bł. ks. Michał Sopoćko. (…) Tylko Chrystus przynosi pokój trwały, bo wewnętrzny, prawdziwy, który polega na usunięciu głównej przyczyny niepokoju, jakim jest grzech”.

O tym, drodzy bracia i siostry, niestrudzenie przypomina nam Maryja, Królowa Pokoju, która od 20 lat patronuje naszym sobotnim spotkaniom w Oborach.

Dar i tajemnica Wieczernika głęboko zapisana jest w Sercu Maryi, Matki Chrystusa i Kościoła (por. J 19, 27; Dz 1, 14). Ona po macierzyńsku wprowadza nas w tę tajemnicę.

Jest w niej obecna w szczególny sposób, jak przypomina nam św. Łukasz w Dziejach Apostolskich. Po wniebowstąpieniu Pana apostołowie powrócili do Jerozolimy, „weszli do sali na górze i przebywali w niej”. Weszli zatem do Wieczernika, gdzie „wszyscy oni trwali  jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa. (…) A kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. I wszyscy oni zostali napełnieni Duchem Świętym”. Otrzymali obiecanego od Ojca Ducha Pocieszyciela, zgodnie z tym co zapowiedział im Zmartwychwstały Pan: „gdy Duch Święty zstąpi na was otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie (…) i aż po krańce ziemi”. Wtedy też otworzyły się szeroko drzwi Wieczernika, a oni wyszli i z odwagą zaczęli głosić wszystkim ludziom dobrą nowinę o Jezusie Synu Bożym, Zbawicielu świata. 

Drodzy bracia i siostry! Odczytując zapisane przez św. Łukasza wydarzenia w Jerozolimskim Wieczerniku widzimy, że „była tam Matka Jezusa”. Maryja przekazana przez Boskiego Mistrza umiłowanemu uczniowi i każdemu z nas w testamencie za Matkę, ciągle potwierdza, że jest prawdziwą Matką i Siostrą Pielgrzymującego Ludu Bożego.

Przypominają o tym wszystkie Jej objawienia w historii Kościoła. Przypominają o tym Jej liczne sanktuaria i wsławione łaskami wizerunki, znajdujące się w Polsce i na całym świecie. Przypomina o tym także to ciche i ustronne miejsce wybrane przez Matkę Bolesną.

To tutaj już od 20 lat (od 22 maja 1999 roku) w każdą sobotę gromadzą się pielgrzymi na Wieczerniku Królowej Pokoju. Przybywają wierni z pobliskich miejscowości, z terenu naszej diecezji płockiej i z odległych części Polski.

Te spotkania modlitewno - ewangelizacyjne prowadzone w klimacie karmelitańskiej duchowości są otwarte dla wszystkich, jak Serce naszej Niebieskiej Matki. Maryja gromadzi nas w swoim Oborskim Domu, obejmuje czułym spojrzeniem i wskazuje Jezusa, swego najmilszego Syna, jedynego Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi. Najpierw pomaga nam z ufnością zbliżyć się do Niego i w sakramencie spowiedzi odnaleźć w ramionach Jego miłosierdzia.

We Mszy Świętej wprowadza nas w tajemnicę Kalwarii i Ofiary Syna Bożego złożonej na ołtarzu Krzyża, zaprasza do adoracji Zmartwychwstałego obecnego w pokorze świętej Hostii i zjednoczenia z Nim w komunii świętej. Przypomina, że źródłem i szczytem, prawdziwym „centrum mundi” naszego chrześcijańskiego życia powinien być zawsze Chrystus obecny w Najświętszej Eucharystii.

Każdy sobotnie spotkanie w Oborach ma swój temat przewodni, obecny w homilii i katechezach. Posiada dynamikę ewangelizacyjną, prowadząc uczestników do odnowienia i umocnienia chrzcielnego przymierza z Bogiem, nawrócenia i umocnienia wiary, pogłębienia życia duchowego i sakramentalnego, uczy miłości do Kościoła i odważnego świadczenia o Chrystusie w codziennym życiu. Wieczernik stanowi przede wszystkim szkołę modlitwy, adoracji i kontemplacji Bożej obecności, co też zawsze było szczególnym charyzmatem Karmelu.

Pomaga w ożywieniu tradycyjnych form kultu maryjnego takich jak Różaniec święty i nabożeństwo szkaplerzne.

Miejsce i program sobotniego spotkania służy rozwojowi duchowości pasyjno - maryjnej. Całkowicie odpowiada to duchowemu klimatowi Sanktuarium ze względu na wsławioną łaskami Cudowną Figurę Matki Bożej Bolesnej oraz piękne witraże w oknach świątyni przedstawiające siedem boleści Maryi i powstałą w klasztornym ogrodzie Drogę Krzyżową - Oborską Kalwarię, poświęconą w 2005 r. przez Bpa Romana Marcinkowskiego.

W programie sobotniego spotkania znajduje się także wspólne odmówienie koronki w Godzinie Miłosierdzia przed najdroższym wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego oraz błogosławieństwo relikwiami świętych i błogosławionych naszego narodu.

Podczas Wieczernika odmawiany jest także różaniec, odbywa się ceremonia przyjęcia do Szkaplerza Karmelitańskiego, procesja z figurą Matki Bożej i śpiewem litanii loretańskiej na placu przed sanktuarium, a na koniec sprawowany jest przez kapłanów liturgiczny obrzęd błogosławieństwa chorych.

Należy podkreślić czynny, aktywny udział pielgrzymów w poszczególnych punktach programu Wieczernika. Zarówno dorośli jak i dzieci chętnie odpowiadają na zaproszenie do różnych posług, jak czytanie Słowa Bożego, śpiew psalmu i modlitwa wiernych podczas Mszy świętej, a także prowadzenie Różańca i Koronki do Bożego Miłosierdzia, czy niesienie Figury Matki Bożej podczas procesji. Są to przeżycia, które wierni długo jeszcze wspominają z radością i wdzięcznością. Wszystko to pomaga zarazem w prosty i piękny sposób budować w miłości jedność wśród dzieci Kościoła zgromadzonych w Domu Matki Bolesnej. Wszyscy czują się jedną Rodziną Bożą, zjednoczeni duchem i sercem, choć przybywają z różnych, często odległych miejsc Polski i należą do różnych wspólnot i ruchów w Kościele. Gromadzą się w tym cichym, malowniczo położonym sanktuarium, by czerpać siły z duchowego bogactwa Karmelu i z pogodną nadzieją kontynuować życiową pielgrzymkę wiary prowadzącą do niebieskiej ojczyzny. 

Raz do roku (w drugą sobotę lipca) pielgrzymi zbierają się na Ogólnopolskim Wieczerniku Królowej Pokoju. Mają wówczas okazję spotkać się razem jako jedna rodzina dzieci Maryi, Królowej Karmelu. Spotkanie ma charakter radosnego dziękczynienia za dar sobotnich Wieczerników i jednoczy wszystkich pielgrzymów i posługujących, którzy w ciągu roku przybywają do Oborskiego Sanktuarium.

Na XII Ogólnopolskim Wieczerniku w sobotę 16 lipca 2011 roku blisko 4 tys. pielgrzymów, czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej z całej Polski zgromadziło się na oborskiej górze Karmel. Koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył Generał Zakonu Karmelitów o. Fernando Millán Romeral z Rzymu. Ceremonię przyjęcia nowych członków do Szkaplerza rozpoczął Ojciec Generał, a następnie wielu kapłanów przez długi czas kontynuowało obrzęd na placu przed kościołem. Bp Piotr Libera, Pasterz Kościoła Płockiego, nawiedzając w Roku Wiary Oborskie Sanktuarium z okazji Odpustu Wniebowzięcia NMP powiedział, że "wyrazem tej wiary jest pielgrzymowanie". I dodał: "Jak nie cieszyć się z tego, że tak wiele pielgrzymek przybywa dzięki posłudze ojców karmelitów tutaj na oborskie Wieczerniki Królowej Pokoju!".

Dzisiaj ( 25 maja 2019 roku) dziękujemy Bożej Opatrzności i Matce Najświętszej za każdy sobotni Wieczernik, a w ciągu 20 lat było ich blisko tysiąc (dokładnie 929). Dziękujemy za wszystkich pielgrzymów (blisko 800. tysięcy), którzy przybyli do Matki Bolesnej w ponad 11 tysiącach zorganizowanych grup autokarowych, a także w małych pielgrzymkach rodzinnych oraz indywidualnie.

A wszystko zaczęło się od małego ewangelicznego ziarna, od niewielkiej grupy ok. 80 osób przybyłych autokarem z Mławy i małym busem z Trójmiasta na pierwszy Wieczernik 22 maja 1999 roku.

Tak Maryja rozpoczęła swoje dzieło w Oborach razem z tymi, którzy odpowiedzieli na Jej macierzyńskie wezwanie. Jeszcze raz potwierdziła się prawda, że Bóg wybiera i zaczyna się od tego, co małe i pokorne, co w oczach ludzkich wydaje się mało znaczące. Działa tam, gdzie znajduje serca otwarte, które szczerze i wytrwale szukają Jego woli, i tylko w Nim pokładają swoją nadzieję.

20 lipca 2000 roku papież św. Jan Paweł II udzielił swego Apostolskiego Błogosławieństwa „wszystkim uczestnikom „Wieczerników Królowej Pokoju” gromadzącym się w Sanktuarium Maryjnym OO. Karmelitów w Oborach, wzywając dla nich obfitości łask Bożych”.

Dzisiaj Bogu samemu – soli Deo, oddajemy cześć i chwałę, składamy nasze radosne uwielbienie i dziękczynienie za wielkie rzeczy, jakie nam uczynił przez Maryję podczas tych sobotnich spotkań w Oborskim Karmelu.

To tutaj pobożni pielgrzymi z różnych stron Polski przybywają i przyjmują na piersi święty szkaplerz Matki Bożej. Można powiedzieć, że ta brązowa karmelitańska szata stała się znakiem rozpoznawczym i jednoczącym oborskich pielgrzymów.

Przybywają tutaj dzieci komunijne w swoich śnieżnobiałych szatach, które ozdobione zostają brązowym szkaplerzem opieki Królowej Karmelu. Przybywa młodzież maturalna, prosząc by Maryja Szkaplerzna prowadziła ich w dorosłe życie. Przybywają chorzy, którzy przyjmując Jej macierzyński „signum salutis” na piersi znajdują pociechę i nadzieję sięgającą Nieba oraz umocnienie do dźwigania słodkiego jarzma Chrystusowego krzyża. Przybywają starsi, przeżywający jesień życia prosząc, by Maryja była im Matką Miłosierdzia w ich ostatniej godzinie i gwiazdą przewodnią pewnie prowadzącą do portu zbawienia wiecznego. Często przyjmują szkaplerz całe rodziny, dziadkowie, rodzice i dzieci. Piękny to widok!

Dziękujemy dzisiaj Maryi, Matce i Królowej Karmelu, za tysiące pielgrzymów (ponad 110. tys.) okrytych Jej opiekuńczym płaszczem, których imiona zostały wpisane do Księgi Bractwa Szkaplerznego przy Oborskim Sanktuarium.

Udział w kolejnych Wieczernikach pozwala wiernym pogłębiać rzetelnie formację szkaplerzną i wzrastać w tym nabożeństwie maryjnym. Wielu pielgrzymów zabiera poświęcone szkaplerze dla tych, którzy sami nie mogą przyjechać do Obór: dla osób podeszłych wiekiem i chorych w domach, szpitalach, hospicjach, Domach Pomocy Społecznej, a także więźniów. Inni przesyłają szkaplerze także na misje, czy bliskim na emigracji. Nabożeństwo szkaplerzne w prosty i piękny sposób uczy „wyobraźni miłosierdzia” i całkowitego zawierzenia Maryi. Stanowi szkołę Jej cnót w wielkiej Rodzinie Karmelitańskiej.

Drodzy bracia i siostry! Wyśpiewujmy dzisiaj Dobremu Bogu radosny „Magnificat” i dziękujmy za bezmiar łask otrzymanych przez ręce Maryi.

Odnówmy też dzisiaj nasze całkowite oddanie i zawierzenie Matce Bożej.

O, Matko Bolesna, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć! Oto dzieci Twoje! Stajemy tutaj przed Tobą, aby zawierzyć Twojej macierzyńskiej opiece samych siebie, nasze rodziny, Polskę – ojczyznę naszą, Kościół i cały świat.

Zawierzamy Ci wszystkich ludzi, poczynając od najsłabszych: dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat, oraz te, które narodziły się pośród ubóstwa i cierpienia, młodych poszukujących sensu, ludzi pozbawionych pracy, nękanych przez głód i choroby. Zawierzamy Ci rozbite rodziny, starców pozbawionych opieki i wszystkich, którzy są samotni i nie mają nadziei.

Maryjo, w ten sobotni dzień poświęcony Tobie, dziękujemy Ci szczególnie za wszystkie sobotnie Wieczerniki, które są Twoim darem i Twoim dziełem. Dziękujemy za ten dar miłości Twojego Niepokalanego Serca, za tę oazę pokoju do której nas zapraszasz, za światło nadziei, którym ciągle napełniasz nasze serca na dalszą drogę naszego ziemskiego wędrowania śladami twego Syna – „przez krzyż do chwały zmartwychwstania”.

Dziękujemy za dar Apostolskiego Błogosławieństwa, którego 20 lipca 2000 roku udzielił w Rzymie nasz wielki rodak, papież św. Jan Paweł II „wszystkim uczestnikom „Wieczerników Królowej Pokoju” gromadzącym się w Sanktuarium Maryjnym OO. Karmelitów w Oborach, wzywając dla nich obfitości łask Bożych”. Dziękujemy także za ojcowskie błogosławieństwo i krzepiące słowa biskupa Piotra Libery, pasterza naszej płockiej diecezji, skierowane 15 sierpnia 2013 roku w Oborach do licznie zgromadzonych pątników: „Jak nie cieszyć się z tego, że tak wiele pielgrzymek przybywa dzięki posłudze ojców karmelitów tutaj na oborskie Wieczerniki Królowej Pokoju!”.

Pod płaszcz Twej opieki Matko niebieska oddajemy dzisiaj wszystkich naszych parafian i pielgrzymów oborskiego sanktuarium, zawierzamy Ci wszystkich chorych, którzy w miłości Twego Serca Bolesna Matko szukają duchowego pokrzepienia, ukojenia i uzdrowienia, wszystkich noszących na sercu Twój święty szkaplerz karmelitański, wszystkie siostry zakonne, które tutaj u stóp Boskiego Oblubieńca w Sakramencie Miłości umacniają swoje powołanie, wszystkich posługujących na sobotnich Wieczernikach: naszych braci  ze służby porządkowej – Tobie ”semper fidelis” Maryjo, a także naszego organistę (p. Andrzeja) i wszystkie grupy muzyczne (Echo Maryi, Adoramus, Flos Karmeli, Cud Nadziei, p. Jacka z Czernikowa, p. Mariusza z Rypina i wielu innych)

Pełni wdzięczności polecamy Ci Matko panie z punktu medycznego ( p. Barbarę i p. Grażynę) zawsze na dyżurze przy pielgrzymach, czuwające i troskliwe, p. Wiesława i wszystkie panie z kuchni i klasztornego baru „Karmelek” przygotowujące posiłki dla pielgrzymów, oraz wszystkich, którzy podejmują radosny trud organizowania pielgrzymek autokarowych do Oborskiego Sanktuarium.

Zawierzamy Twemu Niepokalanemu Sercu Maryjo wszystkie dzieła duchowe wyrosłe niczym zielone gałązki na drzewie sobotniego Wieczernika, szczególnie to ostatnie dzieło (od 2008 roku), któremu na imię „Pieta”, czyli „Wspólnota miłości Matki Bolesnej w służbie chorym i cierpiącym”.

Wdzięczną pamięcią modlitewną ogarniamy dzisiaj także wszystkich  kapłanów, którzy w ciągu tych 20 lat z radością przybywali na sobotnie Wieczerniki razem ze swoimi parafianami, oraz jako spowiednicy. Dziękujemy za braterską pomoc i posługę w konfesjonale wszystkim ojcom z naszego sąsiedniego klasztoru w Trutowie.

Dziękujemy Maryjo, za wszystkich, którzy rozumieją potrzebę stałego modlitewnego wspierania kapłanów m.in. w apostolacie „Margaretka” i „Złota Róża”  i wypraszania nowych i świętych powołań do służby Bożej przy Chrystusowym ołtarzu.

Dziękujemy Ci za młodych, którym po macierzyńsku pomogłaś tutaj odkryć łaskę powołania i z odwagą odpowiedzieć na Boże wezwanie.

Zawierzamy Ci Matko Bolesna Twoje pokorne sługi, ojców i braci karmelitów, wiernych stróżów oborskiego sanktuarium, całkowicie oddanych Tobie i wszystkim przybywającym do Twego Domu.

Swoim wstawiennictwem wyjednaj nam, o Matko, aby owoce tych sobotnich spotkań nie zostały zmarnowane, a ziarna łaski rozwijały się aż do pełnej miary świętości, do jakiej wszyscy jesteśmy powołani.

Pragniemy Ci dzisiaj zawierzyć przyszłość, która nas czeka, prosząc Cię, byś towarzyszyła nam w drodze.

O Matko Różańcowa i Pani Szkaplerzna, oddajemy się całkowicie w Twoje ręce.

Oddajemy Ci nasze życie i nasze serca. Rozporządzaj nami według swojej woli.

Prowadź nas, prowadź nas do Jezusa, w Jego ramiona wyciągnięte na krzyżu, do Jego Serca otwartego dla każdego człowieka.

Mater Dolorosa, pomagaj nam trwać w Jego miłości i podążać wiernie Jego śladami, przez krzyż do chwały zmartwychwstania.

Spojrzyj na nas, by pocieszyć

Połóż na nas rękę Swoją

Poleć nas Synowi Twemu

Matko świata i pokoju.

Amen.


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio